תקנון ותנאי השימוש

 

 1. כללי
  • אתר האינטרנט מימאס (להלן: "האתר") מופעל על ידי בעלת האתר אולטרה ברנדס בע"מ מספר ח.פ 516643160 (להלן:" אולטרה ברנדס בע"מ" או "החברה") ועובדיה מרחוב כורזין 1, גבעתיים.
  • מייל החברה : info@mimas.co.il.
  • האתר מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט.
  • השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן, הלקוחה מתבקשת לקרוא תנאים אלו במלואם, שכן הם חלים על כלל משתמשי האתר (להלן" "הלקוח/ה") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוחה באמצעות האתר, ומהווים הסכם בין המשתמשת לבין החברה.
  • האתר והתקנון מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים כאחד. כל האמור בלשון נקבה, מתייחס גם לזכר וכל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו.
  • מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש. כן החברה רשאית להוסיף או לגרוע מתנאים אלו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר ולהתעדכן בשינויים שחלו.
  • החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים. בנוסף, החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, המבנה שלו, היקפו, זמינותו, השירותים והתכנים המוצעים בו וכן את שעות הפעילות שלו.
  • ייתכן שוני בשימוש באתר בין מחשב נייח ו/או נייד, לבין שימוש מטלפון נייד או טאבלט.
  • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע כתוצאה מתקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. החברה אינה אחראית לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת.
  • החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים.
  • בכל מקרה בו משתמשת האתר תמצא שגיאה/ ליקוי או כל טעות אחרת, תפנה לחברה וזו תפעל על מנת לתקנה, במידה ותמצא לנכון.
  • החברה מתחייבת שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לגורם חיצוני.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  • הלקוחה מצהירה כי קראה תקנון זה, הבינה אותו והוא מוסכם עליה.
 1. קניין רוחני
  • האתר, לרבות התוכן, המידע וסימני המסחר המפורסמים בו, הינו רכושה הבלעדי של אולטרה ברנדס בע"מ. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה. משתמשי האתר אינם רשאים להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו בלבד.
  • ידוע למשתמשת כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על-ידי או בעבור אולטרה ברנדס בע"מ במסגרת ו/או בקשר עם האתר ושירותי החברה, תהיינה בבעלות הייחודית והמלאה של החברה ו/או מי מטעמה.
  • מידע או תצוגה המופיעים באתר- כולל סרטונים המקושרים ליוטיוב (YouTube), גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (Logo) כולל טקסט, איורים, צליל, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות- הינם רכושה הבלעדי של אולטרה ברנדס בע"מ ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאולטרה ברנדס בע"מ ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה לא תהא אחראית לשימוש שלא בהתאם להוראות היצרן/ החברה על ידי הלקוחה.
  • האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוחה בלבד.
  • כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאפקטיביות המוצר. החברה לא תהא אחראית לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  • התכנים והשירותים המצויים באתר, ניתנים לשימוש המשתמשות כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיה האישים של כל משתמשת ומשתמשת.
  • החברה ועובדיה לא יהיו אחראים לנזק, פגיעה, הפסד, הוצאה או תשלום, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם כגון- כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.
  • המשתמשת תפצה את החברה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה או תשלום שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הוראות החוק על ידי המשתמשת, וכן עקב כל טענה, דרישה, תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אחריות המשתמשת במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ורווחים. אין בפיצוי זה בכדי לגרוע מהסעדים שיהיו לחברה על פי כל דין.
  • המשתמשת תפצה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידה לאתר. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות, תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר, תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט. כן תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב, תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה. תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.
  • המשתמשת באתר ושירותיו, הינה האחראית הבלעדית לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידה, לרבות נתונים שתשלב במאגר לשימוש אישי שלה, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמשת מתחייבת שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, משתמשת האתר מתחייבת שלא להשתמש בשירותי האתר או בתוכנו למטרות מסחריות, אלא לאחר קבלת הרשאה מראש ובכתב על ידי החברה.
 1. הפסקת שימוש
  • אולטרה ברנדס בע"מ תהא רשאית לסרב להעניק שירות וכן לחסום למשתמשת גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. כל זאת במקרה בו לא תעמוד המשתמשת בתנאי מתנאֵי הסכם זה או תנהג בצורה בלתי הולמת. היה ומשתמשת תפר תנאי שימוש אלה, תהא החברה רשאית לחשוף את הפרטים הידועים לה אודותיה בכל הליך משפטי/ משטרתי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  • במקרה כאמור לעיל, תשפה המשתמשת את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 1. תנאי שימוש באתר
  • אולטרה ברנדס בע"מ רשאית למנוע ממשתמשת את האפשרות לבצע רכישה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה או נימוק על כך מראש.
  • משתמשת אשר אינה לקוחה של החברה, אינה רשאית לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה.
  • אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה. כן החברה רשאית לבטל רכישה במקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו, בכל התנהגות בלתי הולמת או אלימה מצד הלקוחה.
  • תנאי שימוש אלו בלבד, הם שיחייבו את החברה כלפי המשתמשות באתר. במקרה כזה, לא תהא ללקוחה או מי מטעמה כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה.
  • לקוחה שאישרה קבלת פרסומים מהחברה ושאינה מעוניינת להמשיך לקבלם, תחול עליה האחריות להסיר עצמה מרשימת התפוצה. במידה והלקוחה לא עשה כן, לא תהא לה טענה או תביעה כנגד החברה בעניין המשך קבלת הפרסומים. ההסרה תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור 'הסרה מרשימת תפוצה' בגוף הפרסום.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
  • אחראי תקלות באתר: דוד
   באם מתגלה למשתמשת תקלה באתר, ניתן לפנות למייל info@mimas.co.il והתקלה תטופל בהקדם באם החברה תראה צורך בכך.
 1. המוצרים המוצעים למכירה
  • באתר מוצג מגוון של מוצרי טיפוח לשיער.
  • בדף התצוגה של כל מוצר באתר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר. החברה עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים. לעיתים אף מופיע קישור ("לינק") למידע באתרים אחרים. החברה לא תישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשויה להגיע באמצעות הקישור.
  • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.
 1. ביצוע הזמנה
  • הלקוחה מסכימה כי מסירת פרטיה האישיים בעמוד ההזמנה נעשית בהסכמתה ולפי רצונה. הזנת הפרטים כאמור מעידה על הסכמתה. פרטים אלו יישמרו במערכת האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי שכן מדובר באתר מאובטח). מובהר כי הלקוחה אינה חייבת למסור את המידע, אולם לקוחה שלא תמסור את הפרטים המבוקשים במלואם, לא תוכל לבצע הזמנה באתר החברה.
  • לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוחה הודעה ראשונית המכילה את פרטי ההזמנה. יש לשים לב: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
  • לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים שהוזמנו. זאת בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש, ובלבד שהמוצר זמין במלאי.
  • ייתכן כי לשם השלמת תהליך הרכישה באתר, הלקוחה תידרש לאמת זהותה על ידי קוד שיישלח בהודעת SMS או במייל.
  • במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, תישלח ללקוחה הודעה על כך, וההזמנה תיחשב כבטלה. החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהא ללקוחה ו/או למי מטעמה טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור.
  • במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוחה הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בהזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהוזן.
  • ככל והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוחה מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוחה תקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ותהיה מעוניינת לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה. אולם אם הלקוחה סירבה להצעה החלופית – תימחק ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא - בהתאמה. הזיכוי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום. מיד לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוחה אסמכתא בעניין לדואר האלקטרוני.
 1. שיבושים בהזמנה
  • על מנת שהחברה תספק ללקוחה את הזמנתה, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שתקבלי הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת לא תחוייבי בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
  • ככל שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להבטיח קבלת החבילה. במקרה בו החבילה שהוזמנה תשוב לחברה בעקבות שגיאה זו, הלקוחה תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפידי למלא פרטים תקינים ועדכניים.
  • הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל ו/או לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה, במידה ויימצא כי בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או שלא יינתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא אומתו נתונים כראוי מול חברת האשראי. החברה תהא רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה. למבצע העסקה/ ללקוח/ה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.
 1. אמצעי התשלום
  • ביצוע רכישה באתר, רשאית לערוך כל משתמשת אשר מלאו לה 18 שנים, שברשותה דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי או חשבון פייפאל .
  • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון פייאפל הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין.
  • בנוסף, ביצוע רכישה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות טלפון שירות הלקוחות שמספרו 03-5055044.
  • התשלום באתר הינו תשלום מאובטח שכן פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.
 1. אספקה
  • אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע עד 3 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א'- ה', ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. בנוסף, יום ההזמנה לא ייחשב לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה.
  • האספקה תתבצע בהתאם לזמני ואזורי החלוקה של חברת השליחויות ובכפוף אליה.
  • אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר החברה בחרה את שירותיה. החברה תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת לקהל הלקוחות.
  • החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוחה, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוחה או קושי בתיאום הגעה.
  • הזמנה בסכום העולה על 199 ש"ח תהא ללא דמי משלוח ותסופק לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. 
  • להזמנה בסכום הנמוך מ-199 ש"ח יתווספו דמי משלוח בסך 29 ש"ח.
 1. מדיניות ביטול הזמנה
  • מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). 
  • הודעה על ביטול הזמנה תימסר לחברה על ידי הלקוחה תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית- לפי המאוחר מבניהם.
  • הודעת ביטול תימסר לחברה באחת הדרכים הבאות: בטלפון (03-5055044), במייל (info@mimas.co.il), בדואר רשום או בעל פה במשכננו ברחוב כורזין 1 גבעתיים או בפנייה מתוך אתר החברה - ותיכנס לתוקפה מרגע הודעת הביטול.
  • אדם עם מוגבלות/ עולה חדש- ימסור הודעת ביטול בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח (כולל התכתבות באמצעים אלקטרוניים). 
  • במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. 
  • בנוסף, באחריות הלקוחה להחזיר את המוצר לחברה במקום מושבה. במידה ואין ביכולתה לעשות כן, החברה תוציא שליח מטעמה לאיסוף החבילה, והזיכוי יבוצע בקיזוז עלות המשלוח בסך 29 ש"ח.
  • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם/ אי התאמה, החברה תשיב ללקוחה את מלוא הסכום ששילמה עבור המוצר. 
  • החברה תבצע זיכוי כספי תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע התשלום. לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוחה אסמכתא לדואר האלקטרוני.
  • המוצרים יוחזרו ככל הניתן, באריזתם המקורית. 
  • בהתאם לחוק, לחברה הזכות לתבוע את הלקוחה בשל ירידה בערך המוצר.
 1. מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים
  • לקוחה המעוניינת בהחזרת/ החלפת מוצרים שהוזמנו, תמסור הודעה לעסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית- לפי המאוחר מבניהם.
  • הודעה כאמור תימסר לחברה באחת הדרכים הבאות: בטלפון (03-5055044), במייל (info@mimas.co.il), בדואר רשום או בעל פה במשכננו ברחוב כורזין 1 גבעתיים או בפנייה מתוך אתר החברה - ותיכנס לתוקפה מרגע הודעת הביטול.
  • במידה ולקוחה קיבלה מוצר פגום או שסופק לה מוצר שגוי, החברה תספק לה מוצר חדש ותאסוף ממנה את המוצר השגוי/ הפגום. לחילופין, החברה תאסוף מהלקוחה את המוצר ותבצע החזר כספי כנגד המוצר- אם אינו זמין במלאי. ייתכן כי החברה תבצע זיכוי יחסי עבור מוצר שנמצא פגום.
  • זיכוי כאמור יבוצע בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הלקוחה. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע התשלום. לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוחה אסמכתא לדואר האלקטרוני.
  • באם הטעות מקורה בלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ובעקבות כך קיבלה מוצר שגוי, הלקוחה תישא בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. דמי המשלוח יעמדו על סך 29 ש"ח.
  • בנוסף, ייתכן פער בין עלות המוצר המקורי שנרכש, לבין המוצר אותו הלקוחה מעוניינת להחליף. במידה ומחיר המוצר החדש יקר יותר- הלקוחה תישא בהפרש. במידה ומחיר המוצר החדש זול יותר- החברה תזכה עבור ההפרש. 
  • ניתן לבצע החזרה/ החלפת מוצרים כאשר לא נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית.
  • החברה רשאית לדרוש הוכחה כגון צילום המוצר על מנת להיווכח שלא נעשה בו שימוש. 
 1. מדיניות מבצעים
  • מוצר שמוצג באתר החברה במחיר מבצע, יסופק במחיר זה בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ביצוע ההזמנה ובכפוף לזמינותו במלאי. אזל המוצר מהמלאי בעת המבצע, וחזר למלאי לאחר סיומו של המבצע- מחירו ישוב למחיר שהיה בטרם המבצע. 
  • לא ניתן לממש כפל קופונים במידה וקיימים מספר קופונים פעילים בו זמנית. הלקוחה תיבחר במעמד הרכישה את הקופון אותו מעוניינת לממש.
  • מובהר כי החברה רשאית להגביל את כמות המימושים לכל קוד קופון.
  • החברה רשאית לבטל כפל מבצעים במידה ואלו קיימים.
  • מבצעים שיוצגו בפורמט "סטורי" ברשתות החברתיות יהיו תקפים למשך זמן הופעת הסטורי, כלומר 24 שעות בלבד.

עודכן בתאריך 30.11.2023.

כל הזכויות שמורות לאולטרה ברנדס בע"מ